fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
E-mail: reditelstvi@msrymarov.cz

  •   O nás  •    Kontakty  •    Dokumenty  •    Jídelníček  •    Ochrana osobních údajů  •    Veřejné zakázky  •   

Ochrana zdraví dětí v MŠ

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ


Výňatek ze Školního řádu zpracovaného v souladu souladu se zákonem č.561/2004 Sb.:


Čl. III

1.7 Do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek akutního onemocnění. Při ranním předávání dětí jsou zákonní zástupci povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážka, aj.). Pokud má učitel/ka při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, má právo požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.


V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.


Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání.


Jinými slovy,
mateřská škola si vyhrazuje právo na nepřijmutí dítěte ke vzdělávání při důvodném podezření o nezpůsobilosti jeho zdravotního stavu. V takovém případě bude MŠ vyžadovat potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte a jeho schopnosti ke vzdělávání v MŠ. Stejné potvrzení budeme vyžadovat při návratu dítěte po dlouhodobé absenci z důvodu nemoci.

Toto opatření vychází z povinnosti MŠ o ochraně zdraví kolektivu dětí i zaměstnanců MŠ před šířením onemocnění. Ve chvíli, kdy MŠ dostane předloženo potvrzení o způsobilosti zdravotního stavu dítěte vystavené pediatrem, MŠ nemá právo dítě ke vzdělávání nepřijmout a musí jej zařadit do kolektivu.


Opravdu efektivně lze tedy situaci řešit pouze ve chvíli, jsou-li obě strany (MŠ i rodič) zodpovědné a zastávají stejný záměr – ochranu zdraví jak jednotlivce, tak kolektivu.


Rodiče, kteří opakovaně přivádíte zjevně nemocné dítě do MŠ, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

1. Jak se cítím, když mi není dobře? Chci být v klidu doma nebo být po celý den aktivní v práci?

2. Jak zajistím péči o své dítě, když bude MŠ neplánovaně uzavřena z důvodu nemoci učitelek?


Zkusme se proto všichni řídit heslem: nečiň tak, jak nechceš, aby bylo činěno tobě, a být navzájem ohleduplní.


Děkujeme za Vaši spolupráci a udržování bezproblémového chodu MŠ.


Božena Jarošová, ředitelka MŠ